THU THẬP SỐ LIỆU TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ

THU THẬP SỐ LIỆU TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ
Rate this post

Tổng điều tra dân số là toàn bộ quá trình thu thập, xử lý, đánh giá, phân tích, xuất bản số liệu dân số học, kinh tế, xã hội tại một thời điểm xác định đối với toàn bộ dân số một nước hoặc một vùng xác định của một nước

Tổng điều tra dân số là một cuộc điều tra toàn bộ dân số của một nước hay một vùng ở một thời điểm xác định.

Nội dung phụ thuộc vào mục đích các cuộc tổng điều tra và nguồn lực dành cho các cuộc điều tra.

Việc lựa chọn chỉ tiêu cho một cuộc tổng điều tra dân số phụ thuộc nội dung đã thu thập trong cuộc điều tra trước đó,để so sánh thông tinh chỉ tiêu văn hóa kinh tế xã hội.. cần tổ chức cuộc điều tra dân số cách đều nhau

Trong tổng điều tra dân số có thể đăng kí nhân khẩu theo:

 • Nơi họ có mặt trong cuộc điều tra gọi là dân số có mặt
 • Nơi ở thường trú của họ: dân số thường trú

Điều tra dân số có mặt: liệt kê tất cả những người có mặt trong hộ và nửa đêm ngày điều tra hoặc tât cả những người ngủ qua đêm

 • Ưu điểm: ít trùng và bỏ sót
 • Nhược điểm: khó khan trong liệt kê những người có sự di chuyển trong ngày

Điều tra dân số thường trú: tất cả những người thường xuyên sống trong hộ đều được khai vào phiếu bất kể họ có mặt hay không

 • Ưu điểm: cung cấp dân số thường trú tại các địa phương
 • Nhược điểm: cần chú ý đến những nhân khẩu tạm vắng mà không khẳng định được rằng họ có được điều tra ở những nơi tạm trú không, trường hợp này cần đăng kí họ vào mẫu phiếu riêng ròi gửi cơ quan tổng điều tra dân số nơi họ tạm trú xem họ đã được điều tra hay chưa.

Có 2 phương pháp thu thập số liệu:

 1. Phương pháp phỏng vấn:

Điều tra đến từng hộ gia đình để hỏi và ghi vào phiếu trả lời

 • Ưu điểm: điều tra viên được tập huấn về nghiệp vụ điều tra nên nắm vững nội dung câu hỏi và có tinh thần trach nhiệm cao
 • Nhược điểm: vùng nhân khẩu có trình độ văn hóa thấp bị hạn chế do còn nhiều sai sót
 1. Phương pháp tự ghi

Phiếu điều tra được phát đến từng hộ gia đình để họ tự ghi các câu trả lời vào phiếu

Điều tra viên trực tiếp phát và thu phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện

 • Ưu điểm: đảm bảo tức thời cuộc điều tra có thể yêu cầu tất cả mọi người ghi phiếu của họ trong một ngày điều tra, hạn chế mức thấp nhất sai sót của điều tra viên do đặt câu hỏi không rõ rang

Vì vậy, phương pháp tự ghi thích hợp với cuộc điều tra dân số có mặt

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.

DMCA.com Protection Status